Dzierżawa kortów tenisowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie

Dzierżawa kortów tenisowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

Dzierżawę kortów tenisowych położonych przy ul. Walerego Sławka 2 w Warszawie

Powierzchnia dzierżawy: 1 701 m2

Proponowany okres dzierżawy: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.00

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić  wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska, tel.: 22 250 19 01