Deklaracja dostępności Strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aktualnie trwają prace nad rozwiązaniem tych problemów.

Treści niedostępne

 • Język witryny nie został określony poprawnie
 • Treści i funkcjonalności strony są dostępne tylko dla użytkowników myszy i wyświetlaczy dotykowych
 • Istotne treści serwisu są niedostępne dla osób, które nie mogą korzystać z myszy (BIP, cenniki, harmonogramy, regulaminy)
 • Aktualności są niedostępne dla użytkowników urządzeń przenośnych (małych wyświetlaczy)
 • Wyłączono możliwość skalowania i powiększania stron na urządzeniach przenośnych
 • Istnieje tylko jeden sposób znajdowania treści w witrynie
 • Opublikowane na stronie nagranie wideo nie ma alternatywy tekstowej
 • Obrazy w galeriach obrazów nie mają tekstów alternatywnych
 • Galerii obrazów nie można obsłużyć za pomocą klawiatury
 • Dodatek „Ułatwienia dostępu” zakłóca prezentację wizualną

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 5 listopada 2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 5 listopada 2020

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Pracownia Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl Stefan Wajda.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Greliak.
 • E-mail: jgreliak@osirursus.pl
 • Telefon: 22 250 19 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
 • Adres: ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
 • E-mail: osir@osirursus.pl
 • Telefon: 22 250 19 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Pływalnia Skalar ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:

 • w dwa miejsca parkingowe,
 • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich,
 • szatnie i toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • obiekt wyposażony we własne wózki inwalidzkie do poruszania się w strefie mokrej pływalni,
 • winda/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej,<
 • bilety ulgowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Pływalnia Albatros ul. Orląt Lwowskich 1, 02-495 Warszawa

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:

 • w dwa miejsca parkingowe,
 • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
 • szatnie i toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • obiekt wyposażony we własny wózek inwalidzki do poruszania się w strefie mokrej pływalni
 • winda/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej
 • bilety ulgowe dla osób z niepełnosprawnościami