Deklaracja dostępności Strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st Warszawy w Dzielnicy Ursus

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st Warszawy w Dzielnicy Ursus.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Greliak.
 • E-mail: jgreliak@osirursus.pl
 • Telefon: 22 250 19 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
 • Adres: ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
 • E-mail: osir@osirursus.pl
 • Telefon: 22 250 19 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa.

Dojście/dojazd: przystanki komunikacji zbiorowej Wapowskiego 01, 02, Bodycha 01, 02.

Obsługa Klienta odbywa się w holu głównym. Do administracji prowadzą schody oraz winda.

Obiekt przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami:

 • w dwa miejsca parkingowe,
 • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich,
 • szatnie i toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • obiekt wyposażony we własne wózki inwalidzkie do poruszania się w strefie mokrej pływalni,
 • winda/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej,<
 • bilety ulgowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik kasy.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci_podmiotu_publicznego.pdf

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w OSiR Ursus na rok 2023

plan_dzialania_na_rzecz_poprawy_zapewniania_dostepnosci_osobom_ze_szczegolnymi_potrzebami_w_osir_ursus_na_rok_2023.pdf.pdf