PRACA

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer – (pływalnia, korty)

– znak: 1 -2021,   (czas pracy – pełen  etat )

Kasjer (pływalnia, korty)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku KASJER

Główne odpowiedzialności:

• Bezpośrednia obsługa Klienta;

• Obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych oraz elektronicznego systemu obsługi klienta;

• Sporządzanie raportów kasowych;

• Wystawianie faktur;

Charakterystyka pracy:

• Opracowywanie wszelkiego rodzaju raportów i zestawień zlecanych przez przełożonego;

• Udzielanie klientom rzetelnej informacji w kwestii świadczonych usług;

• Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i środki finansowe;

• Praca zmianowa;

• Prowadzenie ewidencji sprzedaży karnetów;

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w budynkach: Pływalni Skalar i Albatros oraz w budynku Kortów. Wejście na parter budynku SKALAR dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta przystosowana do wózków inwalidzkich. Wejście do budynku pływalni Albatros i korty dostosowane do wózków inwalidzkich. Toalety przystosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednią obsługą  interesantów i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku
i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018. poz. 1260.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • min. 2-letni staż pracy
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera 

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą kasy fiskalnej i obsługą klienta
 • obsługa urządzeń biurowych, kasy fiskalnej oraz terminala kart płatniczych
 • pożądane kompetencje: sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres osir@osirursus.pl,  pocztową ( liczy się data wpływu do OSIR URSUS)  lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, w  terminie do dnia 04 maja 2021 roku  z dopiskiem na kopercie ,, konkurs 1 -2021”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSIR URSUS W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ REKRUTACJĄ.

Udział w naborze (złożenie dokumentów oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  działającego jako zakład budżetowy m.st. Warszawa (dalej OSiR Ursus).

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez OSiR Ursus lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z OSiR Ursus na adres: ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@osirursus.pl .

OSiR Ursus przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia pracownika.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tu: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku, gdyby zamieścili Państwo w swoim CV informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy informujemy Państwa, iż na gruncie RODO w tym zakresie czynicie to Państwo dobrowolnie i oznacza to na gruncie RODO, iż wyrażacie Państwo zgodę (poprzez wyraźne działanie polegające na przesłaniu nam danych w CV) na ich przetwarzanie przez OSiR Ursus (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie, nie wpływa to jednak na działania podjęte podczas jej obowiązywania.

W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze, żądamy podania dodatkowych danych i dokumentów wskazanych ustawami szczególnymi (ustawa o służbie cywilnej), a ich przetwarzanie jest podyktowane obowiązkami nałożonymi tymi ustawami. 
W przypadku kandydatów pracujących z dziećmi zobowiązani jesteśmy do sprawdzenia Państwa danych osobowych
w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku
z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych podmiotom: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych, którzy dostarczają oprogramowania takiego jak serwis poczty elektronicznej,
a także wspierającym OSiR Ursus w realizacji procesu rekrutacji i zatrudniania pracownika. Podmioty te działają na nasze zlecenie i tylko w granicach w jakich czynić to może OSiR Ursus.

Czas przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacyjnego, a także do celów archiwizacyjnych i ewentualnego rozstrzygania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją. Na cele rekrutacji dane będą wykorzystywane przez cały czas jej trwania i nie będą wykorzystywane po tym czasie do prowadzenia kolejnych rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. OSiR Ursus nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Pani/Pana istotne skutki.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez OSiR Ursus, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się na adresy wskazane powyżej.

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez OSiR Ursus Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSIR Ursus nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.