PRACA

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – kasjer - pływalnia

– znak: 1 -2018, (czas pracy – pełen etat )

kasjer - pływalnia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: KASJER

Główne odpowiedzialności:

 • Bezpośrednia obsługa Klienta;
 • Obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych oraz elektronicznego systemu obsługi klienta;
 • Sporządzanie raportów kasowych;
 • Wystawianie faktur;

Charakterystyka pracy:

 • Opracowywanie wszelkiego rodzaju raportów i zestawień zlecanych przez przełożonego;
 • Udzielanie klientom rzetelnej informacji w kwestii świadczonych usług;
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i środki finansowe;
 • Praca zmianowa;
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży karnetów;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Pływalni Skalar i Albatros. Wejście na parter budynku SKALAR dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta przystosowana do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednią obsługą interesantów i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. Poz. 902.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • min. 2-letni staż pracy
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa urządzeń biurowych
 • identyfikacja z urzędem, samodzielność, sumienność, samodzielność, dążenie do rezultatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. Poz. 902.),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia drogą elektroniczną na adres osir@osirursus.pl, pocztową (liczy się data wpływu do OSIR URSUS) lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. K.Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, w terminie do dnia 10 lutego 2018 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.