PRACA

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - dział księgowości

– znak: 2 -2017,   (czas pracy – pełen etat )

stanowisko urzędnicze w dziale księgowości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w zakresie księgowości budżetowej pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych;
 • Prowadzenie wstępnej obsługi dokumentów księgowych, wprowadzanie do systemu danych z dokumentów, oraz dokonywanie ich weryfikacji;
 • Przygotowywanie dokumentów do właściwych organów podatkowych;
 • Prowadzanie rozliczenia podatku VAT.

Charakterystyka pracy:

 • Bieżące i prawidłowe dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów operacji finansowych stanowiących podmiot księgowań;
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowanie dokumentów do właściwych organów nadrzędnych;
 • Kontrola i ewidencja środków trwałych;
 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;
 • Sporządzanie cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb rozliczenia podatku od wartości dodanej;
 • Uzgadnianie cząstkowych deklaracji VAT  dla potrzeb jednostki nadrzędnej;
 • Pomoc w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca i roku;
 • Opracowywanie wszelkiego rodzaju raportów i zestawień zlecanych przez przełożonego;
 • Monitowanie zmian przepisów z zakresu rachunkowości i podatków oraz właściwe ich stosowanie;
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością wiedzy z zakresu: ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych,
  o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Pływalni Skalar. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta przystosowana do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednią obsługą  interesantów i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. Poz. 902.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • min. 4-letni staż pracy
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa urządzeń biurowych oraz znajomość programu Symfonia - księgowość
 • identyfikacja z urzędem, samodzielność, sumienność, samodzielność, dążenie do rezultatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016. Poz. 902.)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres osir@osirursus.pl,  pocztową ( liczy się data wpływu do OSIR URSUS)  lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. K.Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, w  terminie do dnia 24 września 2017 roku.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.