PRACA

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

dział księgowości – znak: 2 -2016

(czas pracy - ½ etatu )

stanowisko urzędnicze w dziale księgowości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie cząstkowej ewidencji sprzedaży VAT i ustalanie miesięcznych kwot podatku należnego,
  w części dotyczącej sprzedaży wynikającej z zawartych umów z kontrahentami, przyjętych zleceń od kontrahentów i innych dokumentów rozliczeniowych,
 • wprowadzanie cząstkowych rejestrów sprzedaży do aplikacji KIKUM VAT,
 • terminowe sporządzanie dyspozycji płatności podatku należnego VAT do zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka

Charakterystyka pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie wstępnej obsługi dokumentów księgowych, wprowadzanie do systemu danych z dokumentów, wyciągów bankowych, oraz dokonywanie ich weryfikacji,
 • przygotowywanie dokumentów do właściwych organów podatkowych,
 • wprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego zakładu,
 • bieżąca analiza zapisów na kontach księgowych, w tym wydatków i kosztów oraz zobowiązań,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawy o Finansach Publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ustroju m.st. Warszawy, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, Statut m.st. Warszawy, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Pływalni Skalar. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta przystosowana do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednią obsługą  interesantów i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną
 • wykształcenie wyższe min. I stopnia
 • powyżej półroczne doświadczenie zawodowe w dziedzinach: finanse i rachunkowość, finanse publiczne, ekonomia, administracja publiczna Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunkach: finanse publiczne, ekonomia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunkach: finanse publiczne, ekonomia
 • identyfikacja z urzędem, samodzielność, sumienność, dążenie do rezultatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych min. I stopnia
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016.poz.902)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.poz.922)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres osir@osirursus.pl ,  pocztową ( liczy się data wpływu do OSIR Ursus)  lub osobiście  w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, 02-495 Warszawa,ul. K.Sosnkowskiego 3,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00  - I piętro pokój  222, w  terminie do dnia  7 października 2016 roku. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.