PRACA

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus:

Zastępca Dyrektora

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

Zastępca Dyrektora

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad inwestycjami i remontami w obiektach Ośrodka
 • Wprowadzenie i nadzór nad programami związanymi z rekreacją skierowaną do mieszkańców Warszawy
 • Analiza opłacalności i wykorzystania obiektów
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją przetargów publicznych
 • Nadzór i realizacja kontroli zarządczej
 • Nadzór nad pracą podległych pracowników

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Pływalni Skalar. Wejście na parter budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Pozostała część budynku uniemożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta przystosowana do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, bezpośrednią obsługą  interesantów i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5 lat stażu pracy
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość regulacji prawnych: Kodeks Postępowania Administracyjnego,  ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych,  ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, Kodeks Pracy, ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • doświadczenie zawodowe w zakresie sportu i rekreacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia  drogą elektroniczną na adres osir@osirursus.pl,  pocztową (liczy się data wpływu do OSIR Ursus) lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, 02-495 Warszawa, ul. K. Sosnkowskiego 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00  - I piętro pokój  222, w  terminie do dnia  15 stycznia 2016 roku.   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.