Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na zapleczu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na zapleczu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na zapleczu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w  Warszawie o powierzchni 49,50 m2 z przeznaczeniem na działalność kulturalną, oświatową, sportową z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Całkowita powierzchnia wynajmu lokalu użytkowego: 49,50 m2

Proponowany okres wynajmu: do 3 lat

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Termin składania ofert upływa: 18.11.2019 r. do godz. 15.00

Oferta powinna zawierać:
1.    Nazwę i adres firmy.
2.    Telefon kontaktowy.
3.    Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca jest skłonny płacić wynajmującemu.
4.    Okres wynajmu.
5.    Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Daniel Piotrowicz, tel. 516 17 80 74

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus  z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. K. Sosnkowskiego 3
2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@osirursus.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia ofert
6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7)    dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
8)    dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
9)    administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
10)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   
11)    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie ofert.