Wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Pływalni Albatros

Wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Pływalni Albatros

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1
w Warszawie.

Powierzchnia wynajmu: ok. 191,54 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat
Preferowana działalność: kulturalno - oświatowa, sportowo - rekreacyjna.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa 3 lipca 2015 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres firmy.

2. Telefon kontaktowy.

3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca/dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.

4. Okres wynajmu.

5. Zakres proponowanych usług.

6. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją:

„AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udzieli Pan Daniel Piotrowicz, tel.: 22 817 51 94,  516 17 80 74