Wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Pływalni Albatros

Wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Pływalni Albatros

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ogłasza konkurs ofert na:
 
Wynajem lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przyległymi usytuowanego w budynku pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w Warszawie, dz. Ew. nr 21/9, obręb 2-09-07, KW 172835 na I piętrze w/w obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną z wyłączeniem działalności gastronomicznej o powierzchni ogólnej 191,54 m2.
 
Całkowita powierzchnia wynajmu lokalu użytkowego: 191,56 m2 
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2021 r., do godz. 14.00.
 
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres firmy.
2. Telefon kontaktowy.
3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca jest skłonny płacić wynajmującemu.
4. Okres wynajmu.
5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.
 
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Daniel Piotrowicz, tel. 516 178 074
 
Klauzula informacyjna:
 
Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.
1. Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus z siedzibą z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. K. Sosnkowskiego 3, adres e-mail: osir@osirursus.pl tel. 22 22 250 19 01, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan  się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo iod@osirursus.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne,  a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. W  przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.