Organizacja i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na pływalni Skalar

Organizacja i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na pływalni Skalar

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na pływalni Skalar przy
ul. Sosnkowskiego 3 oraz Albatros ul. Orląt Lwowskich 1  w Warszawie.

Proponowany okres współpracy: 02.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA  4 grudnia 2014 r. o godz. 12

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto za 1 godzinę  wynajmu basenu rekreacyjnego, którą organizator  jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres współpracy.
  5. Opis oraz zakres proponowanych zajęć.
  6. Charakterystyka oraz miejsca dotychczas prowadzonej działalności
  7. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska tel: 22 250 19 01