Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym na parterze w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3  w Warszawie.

Powierzchnia wynajmu: 13 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3, e-mail: osir@osirursus.pl

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00

 

Oferta powinna zawierać:
1.Nazwę i adres firmy.
2.Telefon kontaktowy.
3.Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.

4. Okres wynajmu.

5.Zakres proponowanych usług.
6.Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.
7. wypełniony Załącznik nr 1213_0308zal5.doc do Zarządzenia Nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.08.2018 r. wraz z określonymi w nim odpowiednimi załącznikami.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska
Tel: 22 250 19 01

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Ursus  z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. K. Sosnkowskiego 3
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@osirursus.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia ofert
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
 8. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
 9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie ofert.