Konkurs ofert na urządzenie parku linowego

Konkurs ofert na urządzenie parku linowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

urządzenie parku linowego na wydzielonym terenie należącym do Ośrodka przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

 1. Proponowany okres współpracy – do 3 lat.
 2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
  ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
 3. Oferta powinna zawierać:

a) nazwę i adres firmy,

b) odpis z właściwego rejestru z adnotacją „Aktualne na dzień składania ofert” (potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem),

c) telefon kontaktowy,

d) proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego,

e) preferowany okres współpracy,

f) koncepcję zagospodarowania terenu,

g) wypełniony Załącznik nr 1213_0308zal5.doc do Zarządzenia Nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.08.2018 r. wraz z określonymi w nim odpowiednimi załącznikami.

 1. Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

Informacji w sprawie konkursu udziela Elżbieta Kułakowska, tel. 22 250 19 01, 511 866 275

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Ursus  z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. K. Sosnkowskiego 3
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@osirursus.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu ofert - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozstrzygnięcia ofert
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
 8. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
 9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konkursie ofert.