Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni pod automat wendingowy

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni pod automat wendingowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:
dzierżawę powierzchni pod automat wendingowy w hali sportowej przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
Powierzchnia dzierżawy: ok. 1  m2
Proponowany okres dzierżawy: do 3 lat.
Oferty w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 28 WRZEŚNIA 2017 O GODZ. 10.00

Oferta powinna zawierać:
1.Nazwę i adres firmy.
2.Telefon kontaktowy.
3.Proponowaną cenę brutto czynszu, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
4.Okres wynajmu (maksymalnie 3 lata).
5.Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Kułakowska tel: 22 250 19 01, e-mail: ekulakowska@osirursus.pl