Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych położonych przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych położonych przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych położonych przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Przedmiot dzierżawy: 3 korty bez zaplecza socjalno - szatniowego (ze względu na prowadzone prace budowlane, jeden z 4 kortów będzie wyłączony z użytkowania)

Proponowany okres dzierżawy: 01 maja 2018 do 31 grudnia 2018 r. i ze względu na planowaną inwestycję z możliwością rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, e-mail: osir@osirursus.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić  wynajmującemu.
  4. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Kułakowska tel: 22 250 19 01