Konkurs na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt i małych dzieci

Konkurs na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt i małych dzieci

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na basenie rekreacyjnym pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 oraz Albatros ul. Orląt lwowskich 1  w Warszawie:

Pływalna Skalar

Przyjęto ofertę firmy: Akademia Ruchu Magdalena Dąbrowska, u. Szuberta 65, 02-425 Warszawa.

Pływalnia Albatros:  

Przyjęto ofertę firmy:  Sport Games Daniel Ślusarczyk, ul. Kielecka 66K, 05-500 Nowa Iwiczna.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:
organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na basenie rekreacyjnym pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 oraz Albatros ul. Orląt Lwowskich 1  w Warszawie.
Proponowany okres współpracy: 04.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA  13 grudnia 2016 r.
Oferta powinna zawierać:
1.Nazwę i adres firmy.
2.Telefon kontaktowy.
3.Oferowaną przez organizatora cenę brutto za 1 godzinę  najmu basenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia zajęć.
4. Okres współpracy.
5.Opis oraz zakres proponowanych zajęć.
6. Charakterystyka oraz miejsca dotychczas prowadzonej działalności
7. Kopię polisy o odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich w zakresie dotyczącym prowadzonej działalności.
8 .Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją:
„AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska
Tel: 22 250 19 01, 516 17 80 72

 

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym konkursu ofert na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na pływalni Skalar i Albatros  informuję, iż:

  1. Po uwzględnieniu harmonogramu wszystkich zajęć na pływalniach proponujemy następujące terminy:

Pływalnia Skalar – zajęcia maksymalnie 2 razy w tygodniu w przedziale godzinowym:

wtorki w godz. 17.15 – 19.45, soboty  w godz. 10.00- 13.00

Pływalnia Albatros - zajęcia maksymalnie 2 razy w tygodniu w przedziale godzinowym:

poniedziałek, środa lub piątek w godz. 18.30 - 20.30, sobota lub niedziela w godz. 15.00 – 17.00.

  1. Cena brutto obejmuje cenę prowadzenia zajęć przez 1  godzinę zegarową. 
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi około 19 grudnia 2016 r.
  3. Przy rozstrzyganiu konkursu brana będzie pod uwagę proponowana cena,  zakres i  charakterystyka prowadzonych zajęć  oraz doświadczenie w  pracy z niemowlętami.

W związku, z przesłanym kolejnym zapytaniem dotyczącym konkursu ofert na organizację i prowadzenie zajęć informujemy iż:

  1. Zakres i charakterystyka prowadzonych zajęć to  w uproszczeniu prezentacja działalności Firmy.
  2. O wyborze będzie decydowała  łączna ocena doświadczenia, zakresu i charakterystyki prowadzonych zajęć oraz proponowana cena.
  3. Podczas zajęć może być maksymalnie 20 osób w niecce rekreacyjnej.
  4. Z dzieckiem do wody wchodzi tylko 1 opiekun. Drugi opiekun może korzystać z pływalni po uiszczeniu opłaty za bilet.