AKTUALNOŚCI

Zawody Pływackie OSiR Ursus 2018

Zawody pływackie dla dzieci uczestniczących w zajęciach nauk pływania na Skalarze i Albatrosie

10 czerwca 2018, Pływalnia Skalar
Harmonogram zawodów:
9.00 – POWITANIE I ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
START ROCZNIK 2013 – 2014
25 m, styl dowolny, chłopcy
25 m, styl dowolny, dziewczynki
WRĘCZENIE NAGRÓD

10.00 – START ROCZNIK 2011 – 2012
25 m, styl dowolny, chłopcy
25 m, styl dowolny, dziewczynki
WRĘCZENIE NAGRÓD

11.00 – START ROCZNIK 2009 – 2010
25 m, styl dowolny, chłopcy
25 m, styl dowolny, dziewczynki
25 m, styl klasyczny, chłopcy
25 m, styl klasyczny, dziewczynki
25 m, styl grzbietowy, chłopcy
25 m, styl grzbietowy, dziewczynki
WRĘCZENIE NAGRÓD

13.00 – START ROCZNIK 2007 – 2008
50 m, styl dowolny, chłopcy
50 m, styl dowolny, dziewczynki
50 m, styl klasyczny, chłopcy
50 m, styl klasyczny, dziewczynki
50 m, styl grzbietowy, chłopcy
50 m, styl grzbietowy, dziewczynki
WRĘCZENIE NAGRÓD

15.00 – START ROCZNIK 2005 – 2006 oraz
ROCZNIK 2001 – 2004
50 m, styl dowolny, chłopcy
50 m, styl dowolny, dziewczynki
50 m, styl klasyczny, chłopcy
50 m, styl klasyczny, dziewczynki
50 m, styl grzbietowy, chłopcy
50 m, styl grzbietowy, dziewczynki
WRĘCZENIE NAGRÓD

Regulamin zawodów pływackich „OSiR Ursus 2018”

10 czerwca 2018 - Pływalnia Skalar

 1. Organizatorem zawodów pływackich „OSiR Ursus 2018” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

 2. W zawodach mogą wziąć udział dzieci uczestniczące w zajęciach nauki pływania organizowanych przez OSiR Ursus na pływalni Skalar i pływalni Albatros,a także dzieci nie uczestniczące w zajęciach nauk pływania (z wykluczeniem zawodników zrzeszonych w klubach pływackich i UKS - ach) po wcześniejszej rejestracji u Organizatora.

 3. Warunkiem udziału w zawodach jest:

 • dostarczenie do 30 maja 2018 r. wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji udziału dziecka w zawodach pływackich „OSiR Ursus 2018” potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach;

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia w celach organizacyjnych oraz promocyjno-marketingowych;

 • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w celach promocyjno-marketingowych Organizatora;

 • akceptacja warunków niniejszego regulaminu zawodów.

 1. Dzieci startują w jednym, wybranym w porozumieniu ze swoim instruktorem/opiekunem stylu pływackim.

 2. Opiekę nad dziećmi/uczestnikami zawodów sprawują:

 • na terenie przebieralni – rodzice/opiekunowie;

 • na terenie płyty pływalni – ratownicy/instruktorzy wyznaczeni przez Organizatora do przeprowadzenia zawodów.

 1. Celem organizowanych zawodów jest:

 • doskonalenie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży;

 • propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu;

 • rozwijanie zainteresowania rekreacją ruchową i sportem wśród dzieci i młodzieży.

 1. Zawody odbędą się 10 czerwca 2018 r. na pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3, według harmonogramu zawodów.

 2. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator zawodów.

Klauzula informacyjna dla uczestników zawodów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus w Warszawie (02-495) przy ul. K.Sosnkowskiego3
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@osirursus.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia : zawodów pływackich „Osir Ursus 2018” w dniu 10 czerwca 2018 r.  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania wydarzenia i wręczania nagród lub do rozliczenia wydarzenia
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
 8. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu
 9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne,  ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w wydarzeniu.