AKTUALNOŚCI

PARKING

Szanowni Państwo,

od 4 października (poniedziałek) 2021 r. uruchomiony zostanie system opłat na parkingu OSiR Ursus od strony ul. Sosnkowskiego oraz Alei Bzów.

Przed wejściem na obiekt, przy zakupie usługi, okaż w kasie bilet parkingowy.
Dla Klientów OSiR Ursus - bezpłatny postój przez 105 minut, osoby niepełnosprawne 175 minut.
Wszelkich opłat i dopłat prosimy dokonywać w kasach automatycznych na terenie parkingu. 

Regulamin korzystania z parkingu

§ 1
1. Parking jest częścią nieruchomości administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus (dalej: „OSiR Ursus”) położonej w Warszawie przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3.
2. Parking czynny jest w godzinach 5.30 – 22.30. 
3. Na terenie parkingu znajdują się wydzielone, nienumerowane miejsca postojowe. 
4. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn.zm.).
5. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do przestrzegania  przepisów prawa o ruchu drogowym oraz znaków drogowych poziomych i pionowych, jak również stosowania się do poleceń pracowników OSiR Ursus.  
6. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości wszystkich pojazdów do 5 km/h.
7. Ruch pieszy na terenie parkingu odbywa się z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Z chwilą wjazdu na teren parkingu użytkownik akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2
1. Parkowanie na terenie parkingu możliwe jest dla pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów, busów, autokarów.
2. Użytkownicy parkingu parkują pojazdy na wyznaczonych miejscach pozostawiając możliwość zaparkowania sąsiednim pojazdom.
3. Na miejscach przeznaczonych dla administracji OSiR Ursus parkują wyłącznie osoby uprawnione przez Dyrektora OSiR Ursus.
4. Przy manewrowaniu pojazdami, zamykaniu i otwieraniu drzwi należy zachować ostrożność wobec pieszych, innych pojazdów, urządzeń i parkingu. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie w związku z użytkowaniem parkingu.
5. Pozostawione na terenie parkingu pojazdy powinny mieć wyłączony zapłon, pozamykane okna i drzwi, odcięte od energii elektrycznej odbiorniki audio i inne.
6. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
7. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli, dwóch skuterów lub obu wymienionych pojazdów.
8. Przejazd pojazdów gabarytowych/z przyczepami odbywa się tylko w asyście obsługi OSiR Ursus.

§ 3
Na terenie parkingu zabronione jest:
1. wjeżdżanie osób nieuprawnionych, parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub przeznaczonych dla innych użytkowników;
2. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów oraz pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
3. parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie np. z nieszczelnymi układami paliwowym, olejowym, hydraulicznym lub innym;
4. palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia, spożywanie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych 
5. mycie pojazdu;
6. wymienianie w pojeździe oleju lub innych płynów, dokonywanie jakichkolwiek napraw pojazdu;
7. wykorzystywanie miejsc postojowych do innych celów niż parkowanie jednego pojazdu na miejscu postojowym;
8. prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
9. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz substancji psychoaktywnych;
10. głośne odsłuchiwanie muzyki w zaparkowanym na terenie parkingu pojeździe lub poza nim.
11. prowadzenia na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody Dyrektora OSiR Ursus;
12. pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki.

§ 4
1. Wjazd na parking jest płatny. Przed wjazdem należy pobrać bilet parkingowy. 
2. Opłata za miejsce parkingowe pobierana jest zgodnie z cennikiem OSiR Ursus zawierającym procedurę opłacania miejsc parkingowych na terenie parkingu OSiR Ursus.
3. Cennik dostępny jest na stronie internetowej OSiR Ursus oraz w kasach kortów i pływalni Skalar. 
4. Niezależnie od postanowień ust. 1, prawo wjazdu i wyjazdu przysługuje nieodpłatnie: karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej, serwisantom oraz pojazdom służb holowniczych (auto – pomocy) w związku z wykonywaniem przez nie zadań mających na celu usunięcie zaparkowanego na terenie parkingu pojazdu lub pojazdu pozostawionego   w sposób niezgodny z Regulaminem.
5. Przed opuszczeniem parkingu należy dokonać opłaty w kasie automatycznej na parkingu lub w kasach znajdujących się na obiektach OSiR Ursus. 
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia biletu użytkownik uiszcza opłatę zgodnie z cennikiem OSiR Ursus w kasach kortów,  pływalni Skalar lub w kasach automatycznych.
7. Zabrania się opuszczania terenu parkingu przy użyciu biletu lub karty parkingowej pochodzących od osób trzecich. 
8. Na teren parkingu należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po automatycznym otwarciu szlabanu.
9. Próba nieuprawnionego wjazdu na parking za innym pojazdem podczas otwarcia szlabanu dla tego pojazdu, niezależnie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, grozi uszkodzeniem pojazdu przez opadający szlaban, za co OSiR Ursus nie odpowiada.
10. Administracja OSiR Ursus oraz pracownicy ochrony mają prawo i obowiązek podejmować działania porządkowe przewidziane niniejszym Regulaminem wobec pojazdów nie stosujących się do Regulaminu.
11. Pojazdy zaparkowane w sposób nieprawidłowy, w tym pozostawione poza godzinami otwarcia parkingu lub bez dokonania odpowiedniej opłaty, będą usuwane przy użyciu wszelkich środków prawnie dozwolonych na koszt właściciela.
12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządzone OSiR Ursus lub osobom trzecim na terenie parkingu. 

§ 5
Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu;
2. przestrzegania przepisów bhp i ppoż.;
3. w przypadku zauważenia pożaru niezwłocznego zaalarmowania Państwowej Straży Pożarnej (tel. 998 lub telefon alarmowy 112);
4. niezwłocznego powiadomienia administracji OSiR Ursus (tel.: 22 2501901) o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa, czy innych nieprawidłowościach;
5. zachowania czystości i porządku w obrębie zajmowanego miejsca postojowego;
6. niezakłócania porządku publicznego.

§ 6
1. Parking jest niestrzeżony. Istniejące urządzenia parkingowe w postaci szlabanów mają na celu wyłącznie wydzielenie terenu parkingu i zapobieżenia próbom wjechania bez ponoszenia opłat. 
2. OSiR Ursus nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i inne rzeczy pozostawione na terenie parkingu przez użytkowników parkingu lub inne osoby.
3. OSiR Ursus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia z winy innych użytkowników, osób trzecich i działania siły wyższej. 

§ 7
1. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania parkingu  należy kierować do Dyrektora OSiR Ursus. 
2. Wjazd na teren parkingu jest jednoznaczny z akceptacją zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia parkingu z użytkowania z uwagi na organizowanie imprezy sportowe itp.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu  i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.